แบบฟอร์มฝึกงาน

rr
 new-u06 แบบประเมินผลการนิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน
** ใช้สำหรับทุกสาขาิวิชา ยกเว้น สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
 new-u06 แบบประเมินผลการนิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน
** ใช้สำหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
 new-u06แบบประเมินผลการนิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน
** ใช้สำหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
 new-u06แบบประเมินผลการนิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน
**
ใช้สำหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
 new-u06 แบบบันทึกคะแนนการฝึกงาน (CEA-P02-F10)
 
 uu
 new-u06แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกงาน
** ใช้สำหรับทุกสาขาิวิชา ยกเว้น สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
 new-u06แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกงาน
** ใช้สำหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
  
 xx
แบบฟอร์มสำหรับเลขานุการคณะ (กรณี ไม่ต้อง ส่งคืนฝ่ายสหกิจศึกษาฯ)
 new-u06แบบตอบรับนักศึกษาฝึกงาน (แนบหนังสือออก มญ.)
 new-u06ตัวอย่างหนังสือออก
แบบฟอร์มสำหรับเลขานุการคณะ  (กรณี ส่ง คืนฝ่ายสหกิจศึกษาฯ)
 new-u06

แบบแจ้งและสรุปรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน สถานประกอบการและอาจารย์นิเทศก

new-u06

แบบยินยอมการออกฝึกงานจากผู้ปกครอง

  

© 2007 Hatyai University