การแบ่งหมวดหมู่หนังสือ

        สำนักวิทยบริการ จัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ (DDC) ซึ่งใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนเนื้อหาของหนังสือ โดยเรียงบนชั้นจากเลขจำนวนน้อยไปหาเลขจำนวนมาก  และเรียงจากซ้ายไปขวา

หมวดหมู่
                         
                        000                         ความรู้ทั่วไป, คอมพิวเตอร์
                        100                         ปรัชญา
                        200                         ศาสนา
                        300                         สังคมศาสตร์
                        400                         ภาษาศาสตร์
                        500                         วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์
                        600                         การจัดการ, การบัญชี
                        700                         ศิลปะ, ดนตรี
                        800                         วรรณคดี
                        900                         ประวัติศาสตร์

หมวดหมู่พิเศษ                

             
                  วิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์
       
                 วจ                
งานวิจัยของอาจารย์ 
                 คง                     โครงงานนักศึกษา
              ย / Ju             หนังสือสำหรับเด็ก                
                 น / 
Fis            นวนิยาย
                 ร.ส./s.c.             เรื่องสั้น
                                        หนังสืออ้างอิง
               

cg-12
© 2007 Hatyai University