งานฝึกอบรม/สัมมนา สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ

         

           งานฝึกอบรม/สัมมนา ฝ่ายฝึกอบรมและเผยแพร่ สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดำเนินการจัดหลักสูตรอบรม (Public training) และการจัดฝึกอบรมตามคำขอ (In-house training) เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ของชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรอบรมแบบ Public Training
     งานฝึกอบรมและเผยแพร่ ฝ่ายฝึกอบรมและเผยแพร่
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้จัดหลักสูตรอบรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไป เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรในภูมิภาคภาคใต้ตอนล่าง ให้มีประสิทธิภาพและสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

dsc02658 tttt 304p1210702 
 Service mind กลยุทธ์การบริการ

 พัฒนาระบบงานธุการ

 วิทยากรมืออาชีพ

       
หลักสูตรอบรมแบบ In-house Training
     
ฝ่ายฝึกอบรมและเผยแพร่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รับจัดหลักสูตรในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรจำนวนมากให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในทิศทางเดียวกัน เพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการขององค์กร
   

15      

อบรมหลักสูตร “การพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk Rally: Leader Development" รุ่นที่ 1-10 ให้กับบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด  (มหาชน)    hot 
   
 3

อบรมหลักสูตร "การพัฒนางานเพื่อประสิทธิผลขององค์กร" รุ่นที่ 1-4  ให้กับ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  hot

 
   
 zzอบรมหลักสูตร “หัวหน้างานมืออาชีพ” รุ่นที่ 1-7 ให้กับ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) hot 
                                                                MORE>> 

ภารกิจในด้านงานฝึกอบรม/สัมมนา 

 1.สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม/สัมมนา 
 2.ดำเนินการโครงการฝึกอบรม/สัมมนา  ให้แก่ผู้สนใจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บุคคลทั่วไป

 3.

ร่วมมือกับองค์กร/สถาบันอื่นๆ เพื่อจัดฝีกอบรม/สัมมนาตามคำขอ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และทักษะของบุคลากรในองค์กรของรัฐและเอกชน
 4.กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมและคัดสรรวิทยากร
 5.วางแผนและดำเนินการฝึกอบรมและนำเสนอโครงการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการ
 6.วางแผน กำหนดเป้าหมาย สนับสนุนด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
 7.ประเมินผลโครงการฝึกอบรม เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

             tttt 304           
            dsc02798            

 dsc06621

  dsc02658

  ฝ่ายฝึกอบรมและเผยแพร่ สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

      โทรศัพท์ 074-200392-3 โทรสาร 074-200383 www.hu.ac.th/opes key

© 2007 Hatyai University