>>ประกันสังคม

คู่มือประกันสังคม
สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม  7  กรณี
1. กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน
2.กรณีคลอดบุตร
3.กรณีทุพพลภาพ
4.กรณีตาย
5.กรณีสงเคราะห์บุตร
6.กรณีชราภาพ
7.กรณีว่างงาน
สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายทุพพลภาพ  ตายเนื่องจากการทำงาน

© 2007 Hatyai University