โครงการวันวิทยาศาสตร์ครั้งที่6

วันที่  17 สิงหาคม 2554 
ณ โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์

     วัตถุประสงค์โครงการ
           -เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเกิดการเรียนรู้ในวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
         -เพือเป็นการสร้างความรู้พื้นฐานด้านนาโนเทคโนโลยีให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
         -เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์(แพทย์,เภสัชกร,วิศวกร เป็นต้น)ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต่อไป

 dscn0259

   dscn0585  
     
 dscn0730    


© 2007 Hatyai University